• Praktická maturitná skúška

    • 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

    •  

     Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy
     Štúdium je ukončené maturitnou skúškou, ktorú tvorí písomná, praktická a ústna časť. Maturitná skúška zo Slovenského jazyka a literatúry a Cudzieho jazyka pozostáva z externej a internej časti, Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky a Praktická časť odbornej zložky (ďalej PČOZ) maturitnej skúšky pozostáva iba z internej časti.

     Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky
     Cieľom teoretickej časti odbornej zložky je overenie vedomostí a zručností v rozsahu učiva odborných vyučovacích predmetov určených vzdelávacími štandardmi - Pedagogika, Psychológia, Špeciálna pedagogika, Biológia a starostlivosť o zdravie a výsledné hodnotenie je realizované podľa vzoru príslušného pre výpočet váženého priemeru.

     Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky
     Cieľom maturitnej skúšky v PČOZ je praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy, kde sa overuje dosiahnutá úroveň schopností žiakov, praktické zručnosti a kompretencie, používanie a aplikovanie získaných poznatkov pri riešení praktických odborných úloh, samostatná organizácia, realizácia vlastného nápadu, praktické využitie vedomostí pri tvorbe a písaní prípravy v MŠ a ŠKD, zhotovenie a využívanie rôznorodých pomôcok, využívanie vlastného metodického zásobníka, orientácia v odbornej terminológii, v informačných prameňoch a odbornej literatúre, práca so základnými normatívnymi materiálmi.


     Organizácia PČOZ:

     Okruhy tém navrhnuté predmetovými komisiami v počte 15 sú schválené riaditeľom školy. Žiaci si ťahajú tému a zložku (HV, VV, TV, LJV, TVD, RV) jeden deň pred vykonaním PČOZ. V príslušnej zložke pod číslom témy sú konkrétne úlohy. Na ich vypracovanie majú čas 24 hodín. PČOZ prebieha v príslušnej učebni, ktorá bude pre danú zložku určená, pred deťmi a žiakmi z cvičných MŠ a ŠKD. Predmetovú maturitnú komisiu tvorí predseda a skúšajúci učitelia odborných predmetov v príslušnom študijnom odbore.

     Pri výslednom hodnotení sa zohľadňujú kritériá:

     • formálna stránka prípravy,
     • obsahová stránka prípravy,
     • úroveň komunikačných zručností,
     • samostatné prevedenie výstupu,
     • vzťah k deťom (žiakom),
     • odborná stránka rozboru,
     • vlastná obhajoba,
     • splnenie jednotlivých štandardov,
     • úroveň pomôcok.


     Žiak môže vykonať praktickú časť maturitnej skúšky aj obhajobou vlastného projektu (komplexnej odbornej práce, spracovaného problému a i).
     Predpokladom pridelenia témy vlastného projektu je kladné hodnotenie od vyučujúcich profilujúcich predmetov.     Príloha č. 1 (pdf)

      

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická
   • Kmeťovo stromoradie č. 5 080 01 Prešov Slovakia
   • Mgr. Oľga Macková riaditel@sospg.sk riaditel@pasa-po.vucpo.sk +421 51 77 11 293
   • PaedDr. Radovan Šašala, PhD. radovan.sasala@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Mgr. Andrea Poráčová andrea.poracova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Jana Babuščáková jana.babuscakova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Ing. Monika Joščáková monika.joscakova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • skola@sospg.sk
   • +421 51 77 11 294
   • +421 51 74 81 186
   • IČO - 00162825
   • DIČ - 2021240584
   • vychovny.poradca@sospg.sk
   • zodpovednaosoba@sospg.sk
   • admin@sospg.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje