• 7691 N majster odbornej výchovy

    • Diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium

    •  

     Riaditeľstvo školy oznamuje, že v školskom roku 2022/2023 v prípade dostatočného záujmu otvorí jednu triedu 1. ročníka dvojročného diaľkového pomaturitného štúdia v študijnom odbore 7691 N majster odbornej výchovy s maximálne 25 žiakmi.

      

     Podmienky štúdia

     Podmienkou prijatia na štúdium je ukončené úplné stredné vzdelanie alebo ukončené vyššie odborné vzdelanie a vykonávanie pedagogickej činnosti majstra odbornej výchovy. Vyžaduje sa potvrdenie od zamestnávateľa o práci v odbore. Zároveň uchádzač o štúdium nemôže byť žiakom inej strednej školy.

      

     Organizácia štúdia

     Vyučovanie je organizované raz týždenne v rozsahu sedem konzultačných hodín v popoludňajšom čase podľa vypracovaného rozvrhu hodín. Teoretické vyučovanie a praktické cvičenia sa konajú v odborných učebniach školy. Vo vzdelávaní dospelých v diaľkovej forme štúdia je výrazný podiel samoštúdia. Súčasťou praktického vyučovania je výučbová pedagogická prax, ktorú žiaci vykonávajú na miestach výkonu praktického vyučovania, kde vykonávajú pedagogickú činnosť majstra odbornej výchovy.

      

     Spôsob ukončenia

     Diaľkové štúdium bude ukončené maturitnou skúškou.

           ostatná aktualizácia: 29. 04. 2022

      

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická
   • Kmeťovo stromoradie č. 5 080 01 Prešov Slovakia
   • Mgr. Oľga Macková riaditel@sospg.sk riaditel@pasa-po.vucpo.sk +421 51 77 11 293
   • PaedDr. Radovan Šašala, PhD. radovan.sasala@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Mgr. Andrea Poráčová andrea.poracova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Jana Babuščáková jana.babuscakova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Ing. Monika Joščáková monika.joscakova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • skola@sospg.sk
   • +421 51 77 11 294
   • +421 51 74 81 186
   • IČO - 00162825
   • DIČ - 2021240584
   • vychovny.poradca@sospg.sk
   • zodpovednaosoba@sospg.sk
   • admin@sospg.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje