• 7691 N majster odbornej výchovy

    • Základné údaje o štúdiu

    •  

     Dĺžka štúdia: 2 roky
     Forma výchovy a vzdelávania: diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium

     Poskytnutý stupeň vzdelania:

     úplné stredné odborné vzdelanie
     Vyučovací jazyk: štátny jazyk
     Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: - úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie
     - vykonávanie pedagogickej činnosti majstra odbornej výchovy
     - potvrdenie od zamestnávateľa o práci v odbore
     Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
     Doklad o získanom stupni vzdelania: vysvedčenie o maturitnej skúške
     Doklad o získanej kvalifikácii: vysvedčenie o maturitnej skúške
     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: kvalifikovaný majster odbornej výchovy v stredných odborných školách a v školách a triedach pre žiakov s mentálnym postihnutím
     Možnosti ďalšieho štúdia: študijné programy prvého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zvýšenie alebo zmenu kvalifikácie

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


     Organizácia výučby
     Vyučovanie je organizované raz týždenne v rozsahu sedem konzultačných hodín v popoludňajšom čase podľa vypracovaného rozvrhu hodín. Teoretické vyučovanie a praktické cvičenia sa konajú v odborných učebniach školy. Vo vzdelávaní dospelých v diaľkovej forme štúdia je výrazný podiel samoštúdia. Súčasťou praktického vyučovania je výučbová pedagogická prax, ktorú žiaci vykonávajú na miestach výkonu praktického vyučovania, kde vykonávajú pedagogickú činnosť majstra odbornej výchovy.


      

     ostatná aktualizácia: 29. 04. 2022

      

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická
   • Kmeťovo stromoradie č. 5 080 01 Prešov Slovakia
   • Mgr. Oľga Macková riaditel@sospg.sk riaditel@pasa-po.vucpo.sk +421 51 77 11 293
   • PaedDr. Radovan Šašala, PhD. radovan.sasala@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Mgr. Andrea Poráčová andrea.poracova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Jana Babuščáková jana.babuscakova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Ing. Monika Joščáková monika.joscakova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • skola@sospg.sk
   • +421 51 77 11 294
   • +421 51 74 81 186
   • IČO - 00162825
   • DIČ - 2021240584
   • vychovny.poradca@sospg.sk
   • zodpovednaosoba@sospg.sk
   • admin@sospg.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje